Froonhoff Psychotherapie


Praktijk voor basis- en specialistische GGZ Nijmegen

Anne Froonhoff 
GZ-psycholoog/psychotherapeut /EMDR therapeut

Over de therapeut

Even voorstellen:
Ik ben Anne Froonhoff, GZ-psycholoog, psychotherapeut en EMDR therapeut. In behandeling vind ik het in eerste instantie van groot belang dat er “een klik” ervaren wordt, omdat ik denk dat dat de beste therapieresultaten op kan leveren. Van daaruit kàn en moet therapie soms ook confronterend kunnen zijn. Ik vind het belangrijk om wetenschappelijk bewezen effectieve therapieën toe te passen, maar zeker ook om af te stemmen op wie ik voor me heb en wat er speelt, niemand is immers hetzelfde. In de behandeling heb ik oog voor de context van iemands leven: de huidige situatie, iemands levensverhaal en persoonlijkheid. Ik vind het belangrijk om van daaruit gezamenlijk te zoeken naar een aanpak die aansluit bij de behoeften van diegene. Mijn betrokkenheid is in behandelingen voelbaar, een belangrijke voorwaarde om in therapie ook de band en veiligheid te ervaren om soms zeer persoonlijke thema’s te kunnen bespreken. Daarnaast is er doorgaans, ook al gaat therapie vaak over zware thema’s, gelukkig ook ruimte voor humor!

Professionele achtergrond

Professionele achtergrond:

Van 2001 tot 2007 heb ik psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarbij ik de afstudeerrichtingen neuropsychologie en klinische psychologie heb gedaan. Na mijn studie ben ik als psycholoog aan de slag gegaan en heb ik, naast het werken in de praktijk, van 2009 tot 2011 de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd. Vervolgens heb ik van 2017 tot 2020 de opleiding tot psychotherapeut gevolgd. Wat psychotherapie inhoudt leest u onder het kopje aanbod.

Ik heb in verschillende settings gewerkt (GGZ- instellingen, een ziekenhuis en een particuliere praktijk) waardoor ik ook in de praktijk breed ben opgeleid en met verschillende doelgroepen in aanmerking ben gekomen. Ik heb onder andere veel gewerkt met complex trauma, zelfbeeldproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, angst- en stemmingsstoornissen.

Aanbod

Hier leest u over mijn behandelaanbod, mijn behandelstijl en wat psychotherapie inhoudt

Voor wie?/behandelmethoden

Ik geef individuele behandelingen. De doelgroep waar ik mee werk is 18 jaar en ouder. Ik geef zowel kortdurende behandelingen in de basis GGZ als psychotherapie in de SGGZ. Soms kunnen partners bij de behandeling betrokken worden, echter ik geef geen relatietherapie.

Ik heb veel affiniteit met EMDR- traumabehandeling en werk veel met Cognitieve gedragstherapie (CGT) en schematherapie. Meer hierover leest u bij behandelmethoden. 

Tijdens psychotherapeutische behandelingen werk ik vanuit bovenstaande behandelmethoden, maar is mijn behandelstijl doorgaans ingestoken vanuit cliëntgerichte therapie: openheid, echtheid en empathie zijn belangrijke pijlers in mijn therapieën. In deze therapiestijl stem ik mijn interventies steeds zo goed mogelijk af op de cliënt, die zelf (grotendeels) bepaalt wat hij/zij in therapie aan de orde wil stellen. Cliëntgerichte therapie betekent ook dat de therapie erop gericht is op het proces om denken, voelen en handelen te integreren en op het vergroten van inzicht in de ervaren problematiek en zichzelf. In de behandelingen probeer ik altijd creatief in te spelen op wat er nodig is zodat de behandeling zoveel mogelijk aansluit. 

Voor sommige problematiek zal u elders meer passende hulp kunnen vinden. Lees meer hierover bij contra-indicaties

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een langer durende therapie voor problemen die al geruime tijd bestaan en te hardnekkig zijn om in een kortdurend traject aan te pakken.

Een psychotherapeut richt zich in de behandeling dus doorgaans op de meer complexe, vaak meervoudige problematiek. Het kan daarbij gaan om persoonlijkheidsproblematiek, maar dit is niet noodzakelijk.

Psychotherapeutische behandeling is vaak toegespitst op het doorbreken van hardnekkige patronen waardoor mensen gedurende hun leven regelmatig vastlopen. Behandeling kan  zich echter ook toespitsen op thema’s als acceptatie, zingeving/betekenisgeving, ervaren zelfregie, anders tegen jezelf aankijken/met jezelf omgaan, assertiever worden en dergelijke.

Een psychotherapeut is bekwaam in het maken van een probleemanalyse, het interpreteren en analyseren van informatie, het hanteren van de therapeutische relatie en uitvoeren van complexe behandelmethodes. Door meer inzicht te krijgen in uzelf en uw handelen is het vaak mogelijk verandering te bewerkstelligen wat kan leiden tot meer balans op psychisch gebied en afname van (of betere omgang met) klachten.Contra-indicaties

In sommige situaties is behandeling elders aangewezen:

* Ernstige crisisgevoeligheid
* Ernstig middelenmisbruik/verslavingsproblematiek
* Ernstige agressieproblematiek/dreigend delictgedrag
* Overige situaties die intensievere of meer specialistische zorg vragen.

Indien er sprake blijkt te zijn van één de genoemde situaties kan ik wel met u meedenken waar u meer passende hulp kan krijgen en dit in overleg met u aan de huisarts adviseren. Uiteraard is het prettiger als u direct op de juiste plek terecht komt voor behandeling, zodat u niet onnodig lang op passende hulp hoeft te wachten. Probeer aan de verwijzer daarom een zo eerlijk mogelijk beeld van uw situatie te schetsen.

Werkwijze

Onderstaande informatie is van belang als u zich wilt aanmelden, zodat u een idee heeft wat u kan verwachten en wat er van u wordt verwacht.

Aanmelden/Verwijzing

Hoe u zich kunt aanmelden vindt u op deze website bij aanmelden.
Om voor vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van een arts nodig. Meestal krijgt u die van uw huisarts; van een andere arts (bedrijfsarts) of GGZ-instelling is ook mogelijk. Houd er rekening mee dat er een wachttijd kan zijn bij aanmelding, alvorens u met de behandeling kan starten.

Let op: Ik werk contractvrij, voor meer informatie hierover zie Kosten en vergoedingen 

Op de verwijzing staat aangegeven of u verwezen wordt voor de basis GGZ (afgekort de GBGGZ) of de specialistische GGZ (afgekort SGGZ). Hiermee geeft de verwijzer aan of hij/zij denkt aan een kort traject in de basis GGZ of aan een langdurend traject psychotherapie in de SGGZ.

Intakefase

Zodra u (na eventuele wachttijd) ingepland kan worden, zal eerst één (of meerdere) intakegesprek(ken) plaatsvinden. Van belang is dat u:

– Uw verwijsbrief meeneemt
– Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) meeneemt

In het eerste gesprek zal besproken worden hoe het zit met de vergoedingen en zullen enkele zaken met betrekking tot privacy en toestemming besproken worden. Voor het eerste gesprek wordt 75 minuten gepland (de overige contacten zijn doorgaans 60 minuten), zodat wij naast deze praktische zaken kunnen starten met kennismaken en het in kaart brengen van uw klachten en problemen. U wordt ook gevraagd om thuis online een aantal vragenlijsten in te vullen die later met u besproken zullen worden. Op grond van de verzamelde informatie wordt er na enkele gesprekken een diagnose gesteld en een behandeling geïndiceerd. Dit behandelplan zal ik met u bespreken en als u hiermee akkoord gaat gaat hiervan een korte rapportage naar de huisarts/verwijzer en kan de behandeling starten. Hierbij kan het echter ook zo zijn dat behandeling elders geïndiceerd is, wat ik in dat geval met u zal bepreken en waarbij ik u met dit advies terugverwijs naar de verwijzer/doorverwijs.

Therapie/ROM

De therapiesessies vinden doorgaans bij aanvang van de therapie eens per week plaats, in een latere fase van de behandeling zal er meer tijd tussen zitten. Uiteraard zal dit met u worden afgestemd. De tijdsduur van de individuele sessie is 60 minuten. Voor EMDR behandeling -dit is een vorm van traumabehandeling- plan ik doorgaans sessies van 1,5 uur. De behandeling wordt met enige regelmaat met u geëvalueerd en waar nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

Vragenlijsten Routine Outcome Measurement (ROM)
Ggz-aanbieders waren eerder wettelijk verplicht om hun cliënten op meerdere momenten digitale vragenlijsten te laten invullen: bij aanvang van de behandeling, tussentijds en aan het eind van de behandeling. Dit is bedoeld om met behulp van metingen meer zicht te krijgen op de effecten van de behandeling op uw ervaren klachten. Deze gegevens komen in uw dossier en worden met u besproken. Ondanks dat de verplichting is komen te vervallen gebruik ik deze vragenlijsten om zicht te krijgen op het verloop van uw klachten, in ieder geval bij aanvang en afronding. Bij afsluiting van de behandeling wordt naast een ROM vragenlijst (de eindmeting) ook gevraagd een vragenlijst in te vullen m.b.t. uw tevredenheid over de behandeling.

Behandelmethoden

Hier kunt u meer informatie vinden over over EMDR, Cognitieve gedragstherapie en Schematherapie


Behandelmethoden

Ondergenoemde behandelmethoden pas ik vaak in de praktijk toe, soms kan een behandeling bestaan uit een combinatie van deze therapievormen. 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode waarin gewerkt wordt met werkgeheugenbelasting voor het verwerken van nare ervaringen. Dit gebeurt vaak (onder andere) met oogbewegingen als een vorm van werkgeheugenbelasting gedurende de procedure. EMDR krijgt de laatste jaren steeds meer bekendheid, ook in de media. Deze methode wordt zowel ingezet voor enkelvoudige als meervoudige trauma’s, maar onder andere ook bij angstklachten en zelfbeeldproblematiek. EMDR kan als op zichzelf staande behandeling worden geboden maar ook worden ingezet als deel van een totaalbehandeling. Het kan vaak in korte tijd tot verrassend goede resultaten leiden! 


U ziet hier een animatie over de werking van EMDR. Voor meer informatie klik op de link van de website van de Nederlandse EMDR vereniging. Ik ben als therapeut hierbij aangesloten.

Website EMDR vereniging

CGT (cognitieve gedragstherapie)

CGT is een wetenschappelijk bewezen behandelmethode die effectief is bij uiteenlopende problematiek (zoals angststoornissen en depressies). Bij CGT ligt de nadruk vooral op het wijzigen van de manier van denken en van gedrag van de cliënt om op deze wijze een positieve invloed uit te oefenen op het gevoel. Dit houdt vaak in dat iemand leert om negatieve gedachten “om te buigen” naar meer helpende/meer reële gedachten. Door een ander licht op situaties te schijnen kan iemand vaak ook zijn gedrag aanpassen, bijvoorbeeld iets aangaan wat eerder met angst vermeden werd, en hiermee nieuwe (positieve) leerervaringen opdoen. Dit draagt doorgaans ook bij aan het meer structureel krijgen van andere gedachten, gevoelens en gedragingen in verschillende situaties.

Schematherapie

In mijn behandelingen maak ik, indien wenselijk, gebruik van elementen uit schematherapie:

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen een volgende keer anders te reageren? Heb je last van hardnekkige gedragspatronen, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt?

Dan kan schematherapie helpen!

meer over schematherapie

Kosten en vergoedingen


CONTRACTVRIJ/VERGOEDE ZORG


Op verwijzing van de huisarts krijgt u psychologische zorg die, op basis van de zorgverzekeringswet, in elk geval ten dele wordt vergoed vanuit uw basispakket. Afhankelijk van uw type polis (restitutie of natura), krijgt u uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Ik werk namelijk contractvrij, wat betekent dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb afgesloten. De reden hiervoor is dat ik, samen met veel andere zorgverleners van mening ben dat de eisen en beperkingen van veel zorgverzekeraars kunnen conflicteren met de vorm en inhoud van de behandeling. Meer informatie over contractvrije zorg kunt u hier lezen.

Voor u betekent dit dat u meerdere malen per jaar een factuur toegezonden krijgt. U kunt deze factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het gedeelte van de factuur dat niet vergoed wordt, dient u zelf te betalen. Bij een naturapolis wordt doorgaans ongeveer 75 % van de kosten vergoed. Heeft u een restitutiepolis dan wordt uw behandeling veelal 100 % vergoed, tegenwoordig is hier soms toestemming van uw verzekeraar voorafgaand aan de behandeling voor nodig. De precieze vergoeding van het gehanteerde NZA tarief is na te vragen bij uw zorgverzekering (deze zal in elk geval variëren van 55 tot 100%). Let hierbij op dat zij u niet het percentage noemen van het “marktconforme tarief”, wat kan afwijken van het NZA tarief. Op contractvrijepsycholoog.nl       vindt u een vergoedingenoverzicht per jaar, per verzekeraar en polis (er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden).

Laat uzelf voorafgaand aan de aanmelding goed informeren door uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding (bij voorkeur laat u dit percentage schriftelijk door hen vastleggen), zodat u niet voor verrassingen komt te staan!


EIGEN RISICO


In alle gevallen zal, indien u in het betreffende kalenderjaar nog geen aanspraak heeft gedaan op uw eigen risico, dit eerst worden aangesproken door uw verzekering. Uw eigen risico bedraagt 385 euro (mits u dit niet zelf verhoogd heeft) en zal door de zorgverzekeraar worden ingehouden op uw vergoeding. Houd hier dus rekening mee. In de ggz telt elk kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico. Bij voortzetting van de behandeling die gestart is in 2023, zal in 2024 zal dus opnieuw het eigen risico door uw verzekeraar in rekening gebracht worden.

UITZONDERINGEN / NIET VERGOEDE ZORG 

Bepaalde diagnoses worden door de zorgverzekeraar niet vergoed, het gaat om de volgende classificaties: Aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen.

Voor niet-vergoede zorg of zorg zonder verwijzing van de huisarts, wordt een “niet basispakketzorg consult” gehanteerd van 131,82 (dit tarief is gebaseerd op sessies van 45 minuten en vastgesteld door de NZa).
Ik geef geen relatietherapie.

NO-SHOW-TARIEF

Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur van tevoren af te melden. Een voicemail of e-mail is ook geldig. Er geldt een no-show-tarief van 75 euro voor het niet verschijnen op gemaakte afspraken zonder tijdige afmelding. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen. Als u in verband met corona klachten heeft, kan de afspraak omgezet worden naar een beeldbelafspraak. TARIEVEN


De tarieven die in rekening worden gebracht zijn conform de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Het bedrag wat gefactureerd wordt is gekoppeld aan de duur van de sessies en de aard van de contacten (in de diagnostiekfase zijn de tarieven hoger dan in de behandelfase). Hierbij wordt  uitgegaan van de tijd die in de agenda is gepland (het zogenaamde “planning = realisatie principe”). Voor een overzicht van de NZA tarieven klikt u  hier.

BETALING

Sinds 2022 is in de gehele GGZ de betalingsstructuur gewijzigd vanwege het Zorgprestatiemodel. De tarieven worden rechtsstreekser gekoppeld aan de sessies en er zal vaker (doorgaans eens per 2 maanden) gefactureerd gaan worden i.p.v. aan het einde van het traject. Gedurende het behandeltraject zal u dus meermalen  een nota ontvangen, deze betaalt u rechtstreeks aan Froonhoff psychotherapie. De betalingstermijn voor de nota is 14 dagen. De factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar voor de vergoeding die u van hen uit krijgt (daarop wordt  het eigen risico in mindering gebracht als u dat in het jaar van start van de behandeling nog niet had aangesproken). Froonhoff psychotherapie factureert dus niet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling.

Voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel klikt u hier.


Contact

Froonhoff Psychotherapie bevindt zich in Nijmegen op de Oranjesingel 60

Locatie/Bereikbaarheid:
Het pand bevindt zich centraal gelegen op de Oranjesingel 60 in Nijmegen en is hiermee op loopafstand van het station. Komt u met de auto? Houd er dan rekening mee dat het centrum betaald parkeren is. U kunt uw auto op de ventweg van de Oranjesingel parkeren, bij de Wedren of in één van de nabijgelegen parkeergarages. Komt u met de fiets? U kunt uw fiets in het fietsenrek voor het pand zetten.

Afspraak:
Als u een afspraak heeft, kunt u aanbellen op mijn bel op de 2e etage van nummer 60 (er zijn meerdere hulpverleners in het pand gevestigd) en wordt u via de intercom binnengelaten. Er is geen secretariaat, u hoeft zich dus niet te melden. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte op de begane grond aan de linkerzijde.  Ik kom u daar op het afgesproken tijdstip ophalen. Mijn kamer bevindt zich op de tweede verdieping. Er is helaas geen lift aanwezig.

Contactgegevens

Adres:

Oranjesingel 60
6511 NX Nijmegen

Telefoon:

024 2080051
Als u een voicemail inspreekt, bel ik u (op werkdagen) zo spoedig mogelijk terug.

Spoed:

Bij spoed buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost (0900 8880).

Gedurende vakantieperioden wordt besproken of er, indien nodig, een waarnermer geraadpleegd kan worden. Mijn waarnemer is de heer J. Louws, GZ-psycholoog.

Aanmelden

 Hier leest u iets over de aanmeldprocedure.
Let op: wegens een te lange wachtlijst is er een aanmeldstop. Het is momenteel niet mogelijk u aan te melden. Zodra dit wijzigt wordt het op deze website kenbaar gemaakt.

1

TELEFONISCH AANMELDEN

Bel naar 024-2080051 om u aan te melden. Dit gesprek is bedoeld om één en ander door te spreken en gezamenlijk te kijken op basis van uw hulpvraag óf en wanneer de behandeling binnen de praktijk plaats zou kunnen vinden.

2

INTAKE INPLANNEN

Indien, op basis van het telefonisch contact gezamenlijk besloten wordt dat u in behandeling komt, wordt gekeken wanneer er een intakegesprek gepland kan worden. In geval van een wachtlijst wordt u hierover gebeld zodra er plek is.

3

AANMELDFORMULIER

Heeft u een intakegesprek bij mij ingepland staan? Of hebben wij besproken dat u op de wachtlijst komt te staan? Vul dan het aanmeldformulier op deze website in. De gegevens die u verzendt worden beveiligd verstuurd en zijn benodigd voor het openen van uw dossier.

Wachtlijstbemiddeling:

De volgende tekst is voor alle zorgaanbieders binnen de GGZ, door de NZA verplicht om op de website te zetten:
“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u mogelijk ondersteunen in het vinden van passende zorg elders. Het streven is dat er  binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek aangeboden wordt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders (die een contract hebben met de zorgverzekeraar) en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Kwaliteit

Hier vindt u informatie met betrekking tot uw privacy en rechten, het kwaliteitsstatuut en de klachtenregeling.

Kwaliteitsstatuut

Iedere vrijgevestigde GGz-zorgverlener is wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Daarin wordt beschreven op welke manier deze praktijk of organisatie ervoor zorgt dat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. U kunt dit document hier inzien.

Kwaliteitsstatuut
Privacy en rechten

Het is van belang dat u weet hoe er met uw informatie wordt omgegaan, aangezien behandeling uiteraard privacy- gevoelige informatie betreft. Als BIG-geregistreerd therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit betekent dat ik alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u mag verstrekken aan bijvoorbeeld uw huisarts, bedrijfsarts, ARBO-dienst of een verzekeringsmaatschappij. Het is gebruikelijk om de verwijzer (doorgaans uw huisarts), te informeren over aanvang, verloop, het resultaat en beëindiging van de behandeling, maar dit zal dus alleen met uw schriftelijke toestemming gebeuren. Als u bezwaar maakt tegen het verstrekken van deze informatie, wordt hiervan een notitie gemaakt in uw dossier en wordt de informatie niet verstrekt. De geheimhoudingsplicht mag doorbroken worden in bepaalde noodsituaties (bijvoorbeeld wanneer er mensen in gevaar zouden komen). Voor overleg over uw behandeling, bijvoorbeeld in intervisieverband met collega’s (zij zijn eveneens gehouden aan hun beroepsgeheim), is geen toestemming van u nodig, maar dit zal gebeuren op een wijze waarop uw identiteit niet herleidbaar is.

Eens in de vijf jaar vindt er in de praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door BIG-geregistreerde collega’s die net als ik beroepsgeheim hebben. Ik geef deze collega’s alleen inzage in uw dossier als u daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder uw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat ik alle gegevens heb verwijderd waaruit uw identiteit blijkt.
Daarnaast is de wet- en regelgeving van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, wat betekent dat verwerking van persoonsgegevens aan regels gebonden is.

In dit privacystatement is uitgebreid beschreven hoe ik omga met persoonsgegevens. Daarnaast ziet u een link “Informatie voor cliënten”, waar u tevens uitgebreide informatie kan vinden met betrekking tot uw rechten en plichten als client, de bewaartermijn van uw dossier, inzagerecht en omgang met privacygevoelige informatie. Per 1 juli 2023 vraagt de NZA zorgverleners om geanonimiseerde aanlevering van bepaalde zorg- en behandelgegevens, klik hier voor meer informatie daarover .

PrivacystatementInformatie voor cliënten
Klacht over de behandeling?

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan is dat uiteraard heel vervelend. Ik zou het in dat geval op prijs stellen als u dat allereerst met mij bespreekt. Mogelijk gaat het om een misverstand en werkt een gesprek hierover al verhelderend, wat invloed kan hebben op de ervaren onvrede. In een dergelijk gesprek kan tevens gezamenlijk worden nagedacht over het al dan niet vervolgen van de behandeling alhier, of dat een eventuele doorverwijzing gewenst is.
Mocht dit gesprek onvoldoende blijken te zijn, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) waarbij ik ben aangesloten. Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met mij en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u contact opnemen met een geschillencommissie. Via onderstaande link komt u bij de klachtenregeling van de LVVP, inclusief contactgegevens van de klachtenfunctionaris en geschillencommissie. 

klachtenregeling LVVP


Big-registratienummers:

Gezondheidszorgpsycholoog: 89913884725/ Psychotherapeut: 19913884716

KVK:

KVK- nummer: 81289049

Lidmaatschappen:

A. Froonhoff is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in 2024 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.
Daarnaast is zij lid van de Vereniging EMDR Nederland

Anne Froonhoff is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in 2024 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.